Дерсу Узала / Dersu Uzala / デルス・ウザーラ / Dersu UzałaOnly one in the world page about Dersu? Why My do it?

My become familiar with Dersu.

(It not mean, that "I watch picture of Kurosawa several times" – because only one. It not mean, that "I know by heart book of Arseniev" – because My not. And not mean, that "I living like Dersu". Even not say, that "I discovery of Uzala" – because it His put aside unique Truth for My.)

My become familiar with Dersu in spiritual sense.

Thanks, Dersu, Friend!Jedyna w świecie strona o Dersu? Dlaczego Moja ją zrobiła?

Moja zżyła się z Dersu.

(Nie znaczy to, że "obejrzałem film Kurosawy kilka razy" – bo tylko raz. Nie znaczy to, że "znam na pamięć książki Arseniewa" – bo Moja nie. I nie znaczy to, że "żyję jak Dersu". Nie można nawet powiedzieć, że "Ja odkryłem Uzałę" – bo to Jego odsłoniła wyjątkową Prawdę przed Moją.)

Moja zżyła się z Dersu w duchowym znaczeniu.

Dzięki, Dersu, Przyjacielu!


Только одна сторона о Дерсу? Почему моя это сделать?

Моя подружиться с Дерсу.

(Не значить это, что "я видеть фильм Куросавы несколько раз" - потому что только раз. Не значить это, что "я знаю наизусть книги Арсеньева" - потому что мая нет. Не значить это, что "я живу как Дерсу" - потому что нет. Нельзя даже сказать, что "я открыл Дерсу" - потому что его открыть перед моя исключительном правду.)

Моя подружиться с Дерсу в духовном значении.

Благодарю, Дерсу, Друг.